Algemene voorwaarden


1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tot stand gekomen overeenkomsten van ´VOOR DE POES´ en afnemer.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wel onverkort van kracht.
1.4 ´VOOR DE POES´ behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien een wijziging in de algemene voorwaarden een tegenstrijdigheid bevat ten opzichte van de algemene voorwaarden zoals die golden bij het plaatsen van de bestelling, kan de afnemer zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. In geval van doorlopende abonnementen, geldt tot de vervaldatum van het abonnement de toepasselijke bepaling die voor de afnemer het meest gunstig is. Als het abonnement een nieuwe verlengingstermijn ingaat en de afnemer niet gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid het abonnement op te zeggen, zijn de nieuwe voorwaarden van kracht.

2 Plaatsen bestelling
Afnemers kunnen bestellingen plaatsen via alle door ´VOOR DE POES´ georganiseerde verkoopkanalen. Enig voorbehoud is dat de besteller 18 jaar of ouder dient te zijn. Bestellers die jonger zijn dan 18 jaar, dienen toestemming van hun ouder of voogd te hebben. 

3 Conformiteit
3.1 ´VOOR DE POES´ staat ervoor in dat de producten, abonnementen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3.3 Is de afnemer van mening dat ´VOOR DE POES´ in gebreke blijft, volgt de afnemer de klachtprocedure zoals hieronder beschreven.

4 Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW voor abonnementen en voor losse artikelen geldt dat verzendkosten exclusief zijn, tenzij expliciet anders is vermeld in het aanbod. 

4.2 Voor aflevering van artikelen op bezorgadressen in het buitenland worden mogelijk hogere verzendkosten berekend dan in Nederland. Dit wordt, indien van toepassing, expliciet genoemd in de bevestigingsmail.

4.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van aangeboden producten, diensten en abonnementen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven, of andere wettelijke regelingen of bepalingen. In geval van abonnementen die na de eerste termijn automatisch worden verlengd, behoudt ´VOOR DE POES´ zich wel het recht voor om in vervolgtermijnen een reguliere prijswijziging door te voeren.

Eventuele prijswijzigingen worden altijd gecommuniceerd via de website. Afnemers van een abonnement dat na verstrijken van de eerste termijn in prijs is verhoogd, kunnen zich tot de vervaldatum van hun abonnement beroepen op de abonnementsprijs zoals die gold bij afsluiting van het abonnement. Als het abonnement na deze vervaldatum een nieuwe verlengingstermijn is ingegaan en de afnemer niet gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het abonnement op te zeggen, is de nieuwe abonnementsprijs van kracht.
4.4 Betaling gaat per automatische incasso, tenzij anders overeengekomen.

4.5 Betaling van een abonnement geschiedt voorafgaand aan elke abonnementsperiode op een manier die de afnemer heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling (o.a. automatische incasso). De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze (via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.
4.6 Voor het innen van een automatische incasso is formeel een handtekening van de afnemer vereist. Via internet is deze handtekening (nog) niet fysiek te plaatsen. Afnemers die via de website van ´VOOR DE POES´ een bestelling plaatsen, gaan ermee akkoord dat het incasso van het opgegeven rekeningnummer wordt uitgevoerd voor het bedrag dat hoort bij het bestelde abonnement.
4.7 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht.
4.8 Indien de betaling van een abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is ´VOOR DE POES´ gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook is ´VOOR DE POES´ dan gerechtigd om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. 

4.9 De verkoopprijs van de abonnementen, zoals vermeld achterop de laatst uitgebrachte editie van het magazine, is van toepassing.

5 Nieuwe abonnementen
5.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
5.2 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting.
5.4 De afnemer kan contact opnemen met de klantenservice van ´VOOR DE POES´ door te mailen naar info@voordepoesmagazine.nl indien het magazine beschadigd wordt afgeleverd.

6 Duur van het abonnement
6.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de in het aanbod vermelde periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) - automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in het aanbod.

7 Opzegging van een abonnement
7.1 Een lopend abonnement kan altijd kosteloos worden omgezet in een ander abonnement van ´VOOR DE POES´.
7.2 Om een abonnement te beëindigen, dient de afnemer minimaal twee maanden voor verschijning van het laatste nummer van de eerste abonnementstermijn een bericht te sturen naar de Klantenservice. Dit kan telefonisch en per email.
7.3 Na verstrijken van de eerste abonnementstermijn kan het abonnement elke maand beëindigd worden door een bericht te sturen naar de Klantenservice. Dit kan telefonisch en per email.

8 Levering en bezorging

8.1 ´VOOR DE POES´ neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de bestelling en de levering en bezorging van producten en abonnementen. Indien een product onverhoopt niet op tijd of beschadigd is aangekomen, neemt de afnemer contact op met de Klantenservice. Indien een tijdschrift niet is bezorgd, wordt het tijdschrift binnen 2 werkdagen, nadat de Klantenservice het bericht van de afnemer hierover heeft ontvangen, verstuurd.
8.2 In geval van een wijziging van het bezorgadres van een abonnement, informeert de afnemer de Klantenservice 3 weken voor de ingangsdatum over de adreswijziging via een email of brief. Indien de Klantenservice de adreswijziging later ontvangt, kan ´VOOR DE POES´ niet instaan voor ongestoorde voortzetting van de bezorging.
8.3 ´VOOR DE POES´ behoudt zich het recht voor om met de uitgave van een tijdschrift te stoppen. Zij heeft in dit geval de plicht om afnemers van een abonnement hier tijdig schriftelijk over te informeren. ´VOOR DE POES´ is na stopzetting niet verplicht nog verdere leveringen uit te voeren. Afnemers met een abonnement hebben recht op restitutie van het gedeelte van het vooruitbetaalde abonnementsgeld waar geen levering tegenover heeft gestaan. 


9 Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de specificaties uit het aanbod. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, neemt de afnemer binnen de termijn van 14 dagen contact op met de Klantenservice. De afnemer krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de afnemer in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de afnemer het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De abonnee heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag nadat de oorspronkelijke bestelling door ´VOOR DE POES´ zo is terug ontvangen.

10 Privacy en Bescherming Persoonsgegevens
´VOOR DE POES´ is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om I) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen ´VOOR DE POES´ en de abonnee en II) om een administratie bij te houden van alle abonnees. ´VOOR DE POES´ respecteert de privacy van haar abonnees. De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy-beleid van ´VOOR DE POES´. 

11 Klachtenregeling en geschillen
11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven per email of brief worden ingediend bij de klantenservice van ´VOOR DE POES´, zo snel mogelijk nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
11.2 Klachten die op deze wijze zijn ingediend bij ´VOOR DE POES´ worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, laat ´VOOR DE POES´ dit binnen 14 dagen weten, met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.3 ´VOOR DE POES´ wil adequaat en zorgvuldig omgaan met klachten van afnemers. Indien de afnemer van mening is dat ´VOOR DE POES´ deze doelstelling niet waarmaakt, stelt de directie het op prijs wanneer de afnemer telefonisch of per email contact opneemt met haar. De contactgegevens van de directie zijn vindbaar via de website van ´VOOR DE POES´ magazine. 

12 Overige bepalingen
12.1 Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

12.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 24 maart 2017. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.

 

 


Volg ons!