Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en ‘VOOR DE POES’.

Artikel 2: Overeenkomst van de opdracht

Partijen gaan een overeenkomst aan voor de duur van de via de website(s) gekozen of schriftelijk overeengekomen advertentieperiode, waarbij de ene partij, ‘VOOR DE POES’, zich jegens de andere partij, de adverteerder, verbindt werkzaamheden te verrichten, in de vorm van een advertentie, of advertorial in het magazine.

Artikel 3: De advertentie (afhankelijk van advertentievorm)

3.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

3.2 ‘VOOR DE  POES’ behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of fotomateriaal te verwijderen indien blijkt dat deze niet binnen een van de rubrieken past.

3.3 De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 4: Advertentie en plaatsing

4.1 Door het plaatsen van een advertentie in VOOR DE POES Magazine heeft de adverteerder kennisgenomen van deze algemene voorwaarden adverteren zoals hier beschreven. Daarbij gelden de tarieven die samen tot stand zijn gekomen.

4.2 Door het aanbieden van een advertentie geeft de adverteerder ‘VOOR DE POES’ toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal te (doen) plaatsen in VOOR DE POES Magazine , zoals overeengekomen.

Artikel 5: Verlenging

5.1 Voor afloop van de overeengekomen advertentieperiode zal ‘VOOR DE POES’ een reminder sturen voor het verlengen van de advertentie. Indien van toepassing zal het tarief voor de nieuwe periode voorafgaand aan de verlenging voldaan dienen te worden.

Artikel 6: Tarief

 6.1 De gepubliceerde tarieven gelden per advertentie, inclusief de verschuldigde omzetbelasting.

6.2 Aanpassing van de tarieven is mogelijk voor afnemers van meerdere advertenties. De afspraken hiervoor zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

6.3 Prijswijzigingen van de advertentietarieven zullen op de website worden aangekondigd. Vóór de prijswijziging overeengekomen opdrachten zullen volgens het tot dan geldende tarief worden geplaatst.

Artikel 7: Betaling

7.1 Voor het plaatsen van een advertentie in bepaalde rubrieken, dient door de adverteerder te worden betaald. Deze rubrieken zijn aangegeven op de website(s).

7.2 Facturering wordt uitgevoerd op basis van de gevraagde advertentiekosten.

7.3 De factuur zal door adverteerder na bevestiging worden betaald.

7.4 De adverteerder ontvangt een factuur per e-mail. Deze kan door de adverteerder uitgeprint worden voor zijn eigen boekhouding.

7.5 ‘VOOR DE POES’ is gerechtigd de adverteerder per direct uit te sluiten.

7.6 Indien betaling uitblijft is ‘VOOR DE POES’ genoodzaakt om de advertentie niet te plaatsen in VOOR DE POES Magazine.

7.7 Ontvangen betalingen worden door ‘VOOR DE POES’ niet gerestitueerd na goedkeuring van de geplaatste advertentie.

Artikel 8: Offerte

‘VOOR DE POES’ verzendt alleen offertes via e-mail, op verzoek, die desgewenst door adverteerder kunnen worden uitgeprint.

Artikel 9: Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Ingeval een van de partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.

9.2 ‘VOOR DE POES’ is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de layout (huisstijl) van de website(s) waarop de advertentie is geplaatst, voor zover deze het gevolg zijn van ondeskundigheid, een gebrek aan vakmanschap en/of onzorgvuldigheid.

9.3 ‘VOOR DE POES’ is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties die zijn geplaatst.

9.4 De aansprakelijkheid van ‘VOOR DE POES’ voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de advertentie.

9.5 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.6 ‘VOOR DE POES’ is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke soort dan ook door de geplaatste advertentie.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze algemene voorwaarden, voor de betreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen wederzijds tot enige schadevergoeding dienaangaande zijn gehouden.

10.2 Ingeval van overmacht zal hiervan via email aan de wederpartij mededeling worden gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. Dit zal door ‘VOOR DE POES’ worden beoordeeld op aard en duur.

10.3 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk niet verstaan het niet of niet tijdig betalen van de advertentiekosten met de daarbij horende betalingstermijn.

Artikel 11: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst (voor meerdere advertenties)

 11.1 Elk der partijen heeft het recht overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmacht periode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden zal duren.

11.2 Voorts heeft elk der partijen het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, ingeval de wederpartij enige verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze algemene voorwaarden niet nakomt, welke niet-nakoming van zo ernstige aard is, dat van de wederpartij voortzetting van deze algemene voorwaarden adverteren in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen onderneemt om dit te corrigeren.

11.3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient per aangetekende brief, onder opgaaf van redenen, te geschieden.

11.4 Ingeval een van de partijen de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, zal daartoe een schriftelijke opzegtermijn van één (1) maand in acht worden genomen.

11.5 ‘VOOR DE POES’ kan betaalde advertenties (dus na goedkeuring van de adverteerder en functioneel op de website(s)) financieel niet terug retourneren met een tussentijdse beëindiging, dit omdat de opzet en plaatsing van de advertentie de gefactureerde kosten zijn.

Artikel 12: Behoud van rechten

Het zich neerleggen door de ene partij bij een schending van een verplichting van de andere partij impliceert niet het afstand doen door eerstbedoelde partij van haar uit die verplichting voortvloeiende rechten.

Artikel 13: Nietigheid

 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op deze overeenkomst tussen ‘VOOR DE POES’ en de adverteerder is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen ter beslechting aan de daartoe bevoegde rechter worden overlegd.

14.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door ‘VOOR DE POES’ worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

14.3 Geschillen dienen per aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 15: Gebruik van persoonsgegevens

15.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de advertentiemogelijkheden, dienen de gegevens van de adverteerder waaronder, doch niet beperkt tot, naam, adres, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel te zijn. De adverteerder garandeert wettelijk bevoegd te zijn om te mogen adverteren.

15.2 Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, tenzij de adverteerder deze gegevens zelf plaatst in de advertentie.

Artikel 16: Intellectueel eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking VOOR DE POES Magazine, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, behoren tot ‘VOOR DE POES’.


Volg ons!